Ga naar de inhoud

Bevorderingscriteria

Als leerling ontvang je 3x per jaar een rapport. De cijfers op je rapport komen tot stand volgens het principe van het voortschrijdend gemiddelde: het gemiddelde cijfer dat de stand van dat moment weergeeft. In de rapportvergaderingen bespreken we of je overgaat of niet.

Sinds het schooljaar 23/24 hanteren wij een gedifferentieerde aanpak voor de rapporten. Voor de eenduidigheid passen we geen individuele uitzonderingen toe.
– Klassen 1: alle rapporten op papier.
– Klassen 2 en hoger: rapport 1 en 2 is realtime te raadplegen via Magister.
– Alle leerjaren: rapport 3 is op papier met de rapportcijfers van de periodes 1, 2 en 3 vermeld.

Examenreglement en PTA

Klachtenregeling

Heb je een klacht over de school? Probeer het eerst op te lossen met de betrokken docent of medewerker en bespreek het met je mentor.
Lukt het niet? Ga dan naar je leerjaarcoördinator. Is je klacht nog niet opgelost, dan kun je naar je afdelingsleider. Kom je er samen echt niet uit? Leg je klacht voor aan directeur Martijn van Velzen via 079-341 10 41 of m.vanvelzen@onc.unicoz.nl.
Lees hier de volledige klachtenregeling.

Leerlingenstatuut

Wij hebben een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Iedereen moet zich houden aan de bepalingen in dit statuut.

Mededelingen schooljaar 2024-2025

Ter voorbereiding op de start van het schooljaar 2024-2025 hierbij een aantal mededelingen voor de leerlingen die volgend jaar in klas 2 t/m 6 zitten. Spoedig na de zomervakantie verschijnt onze digitale schoolgids met alle noodzakelijke informatie over het ONC. Lees hier de volledige mededelingenbrief.

Meldcode huiselijk geweld

Om snel en adequaat in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn scholen verplicht een Meldcode te hanteren. Per 1 januari 2019 moet de school het áltijd melden bij Veilig Thuis als er sprake is (of er een vermoeden is) van acuut of structureel onveilige situaties door kindermishandeling of huiselijk geweld. Lees hier de volledige Meldplicht en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

ONC Contact

Vlak voor elke zomervakantie verschijnt ONC Contact. Daarin staan de hoogtepunten van het schooljaar overzichtelijk op een rij. Download hier de meest recente ONC Contact uit juli 2024.

ONC Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar brengen wij onze leerlingen en ouders op de hoogte van het nieuws over de school. We sturen daarvoor een digitale nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief is hier te lezen.

Overzicht ouderbijdragen

Onderwijs kost geld. Voor aanpassingen aan het gebouw en de salarissen van onze docenten krijgen wij een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar we vragen je ouders soms ook om een kleine financiële bijdrage voor bijvoorbeeld extra activiteiten, taal- en talentprogramma’s en reizen. Deze bijdrage is vrijwillig en de Stichting Leergeld kan in bepaalde gevallen ondersteunen als geld een probleem is. Bekijk hier het overzicht van de ouderbijdragen.

Pestprotocol

We vinden het belangrijk dat bij ons op school iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom organiseren wij in klas 1 lessen over (digi)pesten. We staan uitgebreid stil bij de oorzaken van pesten en de (langdurige) gevolgen die pesten kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind. Ook in de lessen Rots en Water besteden we hier aandacht aan.

Onze anti-pestcoördinatoren zijn Marco Sebel: m.sebel@onc.unicoz.nl en Daan Veenstra: d.veenstra@onc.unicoz.nl. Lees hier ook ons Pestprotocol.

Privacyregelement

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We beperken het aantal persoonsgegevens zoveel mogelijk en geven alleen de mensen die dat nodig hebben toegang tot deze gegevens.
In het Privacyreglement staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders.

Schoolafspraken

Er komen dagelijks heel veel leerlingen bij ons op school. Om te zorgen dat iedereen zich veilig en prettig voelt binnen de school zijn er schoolafspraken. Welke afspraken dat zijn, lees je in de Schoolregels.

Schoolgids

Elk jaar maken we een nieuwe schoolgids. Bekijk hier de Schoolgids voor schooljaar 2023/2024.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. In ons Schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij de ondersteuning van onze leerlingen invullen.

Schoolplan

In het schoolplan staat beschreven hoe wij van plan zijn van ONC Parkdreef een nog betere school te maken. Bekijk hier het Schoolplan 2023-2027.

Schorsingsprocedure

Als er sprake is van ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, kunnen wij ertoe besluiten om een leerling te schorsen of te verwijderen van school. Hoe we dit doen, staat in het Protocol schorsen en verwijderen van een leerling.

Toetsprotocol

In het Toetsprotocol 2023-2024 lees je precies wat er van jou en van jouw docenten wordt verwacht bij het maken en opgeven van toetsen.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten