• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Gymnasium

Brugklas

Leerlingen met een vwo-advies komen apart in een vwo-brugklas.

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school.

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste leren en je huiswerk plannen. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect.

In het eerste jaar wordt duidelijk of de leerling doorstroomt naar het tweede leerjaar van de mavo, de havo of het vwo. De leerlingen uit de vwo-brugklas vervolgen hun opleiding op het atheneum of het gymnasium.

De vwo-leerlingen hebben in het eerste leerjaar een eigen plek in de school en krijgen aan het begin van klas 1 een intelligentie- en schoolmotivatietest. Naast de gewone lessen is er extra aandacht voor de bètavakken en voor de kunstvakken binnen het leergebied Kunst en Cultuur en zijn er diverse culturele excursies. Alle vwo-leerlingen krijgen in het eerste jaar het vak klassieke taal en cultuur.

Academisch vwo

De afdeling vwo bereidt voor op een studie in het wetenschappelijk onderwijs. Het vwo- onderwijs op het ONC Parkdreef is er dus op gericht om voor onze leerlingen een soepele doorstroom mogelijk te maken naar de universiteit.

Uitgangspunt is dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij doen dat door onze leerlingen veel individuele aandacht te geven. De mentor heeft hierbij een belangrijke rol. We bieden onderwijs op maat aan en we dagen iedere leerling uit om naast het reguliere schoolwerk, zijn of haar talent te ontwikkelen.

In het lesprogramma werken we ook aan het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om later een universitaire studie goed te kunnen afronden. De leerling leert plannen en vooruit kijken, eigen keuzes maken en nadenken over zijn of haar vorderingen, over wat goed gaat en over wat nog moet verbeteren.

Verder leert de leerling samenwerken op verschillende niveaus. In de onderbouw zijn er bijvoorbeeld projecten voor leerjaar 1, 2 en 3 tegelijk. Leerlingen leren zo van elkaar en leren een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen. In de bovenbouw bieden we enkele vakken aan in clustergroepen, waarbij leerlingen uit het vierde en vijfde leerjaar gezamenlijk lessen volgen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden om te versnellen maar ook ruimte voor extra hulp als een leerling moeite hebt met de leerstof.

Gedurende de opleiding maken we kennis met de wetenschappelijke wereld door af en toe sprekers uit te nodigen of door het verzorgen van lessen in de vorm van een hoor-, werk of responsiecollege.

Gymnasium

Aan het eind van de eerste klas kiezen de leerlingen of ze verder willen in het gymnasium. Zij krijgen dan in klas 2 Latijn. Grieks wordt naast Latijn in klas 3 aangeboden. Naast deze talen zijn er speciale gymnasiumdagen, excursies en de traditionele Romereis in de bovenbouw. In de bovenbouw moet de gymnasiumleerling tenminste één van de twee klassieke talen kiezen.

Profielen

Aan het eind van klas 3 kiezen alle gymnasium-leerlingen één van de volgende vier profielen:

• cultuur en maatschappij, met extra aandacht voor kunst, cultuur en vreemde talen
• economie en maatschappij, met een accent op de economie
• natuur en gezondheid, waarin mens en natuur centraal staan
• natuur en techniek, dat voorbereidt op met name technische vervolgstudies

Examen

In de vierde klas starten de schoolexamens. Het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting), is dat deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In klas 6 doet de leerling eindexamen.