• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Zorgteam

Er kunnen leerlingen zijn die meer hulp en advies nodig hebben dan de school in eerste instantie kan bieden. Er is een zorgteam waarin deze leerlingen kunnen worden besproken na aanmelding door de mentor.

Dit team bestaat uit diverse disciplines, zoals schoolmaatschappelijk werk, begeleider onderwijs en zorg, jeugd en gezinshulp, de leerplichtambtenaar en zo nodig andere externe deskundigen. De voorzitter is onze zorgcoördinator, mevrouw W. Stam (w.stam@onc.unicoz.nl).  Samen met het team, ouders, mentor en leerlingen bekijken we welke hulp het best passend is. Ouders moeten toestemming geven voor bespreking in het zorgteam.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school is een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Het doel is om leerlingen kortdurend laagdrempelig hulp aan te bieden bij problemen.

Remedial teaching

Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen.  Bijvoorbeeld op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. Motorische remedial teaching wordt verzorgd door een gespecialiseerde docent lichamelijke opvoeding.

Faalangstreductietraining en SoVa-training

Voor leerlingen die het nodig hebben, zijn er faalangstreductietrainingen. Ook na klas 1 kunnen leerlingen begeleiding krijgen. Sommige leerlingen kunnen te maken krijgen met aanpassingsmoeilijkheden. Voor deze leerlingen bieden wij een laagdrempelige, schoolinterne sociale vaardigheidstraining (sova-training).

Deze training wordt door twee speciaal opgeleide docenten gegeven. Toestemming van ouders is vereist. 
Let op: deze training is alleen voor 'lichtere' problematiek en komt niet in de plaats van professionele trainingen die bijvoorbeeld door bureau jeugdzorg worden aangeboden.

Begeleider onderwijs en zorg

De begeleider onderwijs en zorg (boz) zorgt voor begeleiding van leerlingen met sociaal emotionele, plannings- en organisatieproblematiek en/of leerlingen die langdurig ziek of gehandicapt zijn.