• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Veilige school

Schoolveiligheid gaat over veiligheid in de breedste zin van het woord: een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we het aantal persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken, dat alleen de mensen voor wie dat noodzakelijk is er toegang toe hebben en dat de gegevens goed beveiligd zijn.  
In het privacyreglement staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders.

Pestprotocol

We vinden het heel belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom organiseren wij in klas 1 lessen over (digi)pesten. We staan uitgebreid stil bij de oorzaken van pesten en de (langdurige) gevolgen die pesten kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind. Ook in de lessen Rots en Water besteden we hier aandacht aan.
Omgaan met elkaar betekent elkaar respecteren. Dit is iets wat wij zowel in de lessen als buiten de lessen om benadrukken. 
Onze anti-pestcoördinatoren zijn de heer M. Sebel: m.sebel@onc.unicoz.nl en 
de heer D. Veenstra: d.veenstra@onc.unicoz.nl.
Pestprotocol

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Om snel en adequaat in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn scholen verplicht een Meldcode te hanteren. Per 1 januari 2019 moet de school het áltijd melden bij Veilig Thuis als er sprake is (of er een vermoeden is) van acuut of structureel onveilige situaties door kindermishandeling of huiselijk geweld.
Meldplicht en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Convenant schoolveiligheid

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben een convenant schoolveiligheid afgesloten met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Zoetermeer. We beschikken over een veiligheidsplan (inclusief een calamiteiten- en ontruimingsplan), beveiligingscamera’s en een beheerde fietsenstalling. Evenals alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben wij een wijkagent toegewezen gekregen met wie wij direct contact kunnen onderhouden.