• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Klachtenregeling

Hebt u onverhoopt een klacht en is deze niet met de betrokkene, de afdelingsleider of de (plaatsvervangend) directeur te verhelpen, dan kunt u zich richten tot de Centrale Directie.

Als dit ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep. Bij het bespreken van de klacht kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. In dat geval laat het ONC zich bijstaan door een advocaat van het BPCO.
De Unicoz onderwijsgroep is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

Contactpersoon klachten

De contactpersoon klachtenregeling is het aanspreekpunt bij klachten.  Hij of zij begeleidt en adviseert bij de te volgen procedure.
De contacpersoon klachten is de heer D. Roovers: d.roovers@onc.unicoz.nl.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen de inspectie bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl of telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). De inspecteur belast met toezicht op onze school is de heer M.R. Vroom, MA. Bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en psychisch of lichamelijk geweld kunt u zich wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 111 31 11.