• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC Excellent

Het programma voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen heet ONC Excellent. Leerlingen die aan dit programma meedoen, volgen een maatwerktraject afgestemd op hun talenten.

ONC Excellent is bedoeld voor vwo-, havo- en mavoleerlingen. We gaan ervan uit dat elke leerling talenten heeft en dat er binnen elke afdeling excellente leerlingen zitten die meer uitdaging willen hebben.

Eigen leerroute/maatwerk

Samen met de leerling en de ouders ontwerpen we een persoonlijk programma. De leerling kan bijvoorbeeld één of meer vakken op een hoger niveau doen, vakken volgen in een hoger jaar, eerder examen doen, werken aan een onderwerp dat zijn of haar speciale belangstelling heeft, extra vakken kiezen of leerstof verdiepende opdrachten uitvoeren.

Begeleiding

Leerlingen die deelnemen aan ONC Excellent krijgen een coach, een specialist in hoogbegaafdheid. De coach begeleidt en stimuleert de leerling en bespreekt met de leerling en ouders de voortgang van het persoonlijke studietraject. Er zijn contacten met de basisscholen en in de begeleiding besteden wij extra aandacht aan het aspect onderpresteren.

Begaafdheidsprofielschool

ONC Parkdreef is een begaafdheidsprofielschool. Meer informatie over begaafdheidsprofielscholen vindt u op: 
www.begaafdheidsprofielscholen.nl.
De coördinator hoogbegaafdheid is de heer G. Wolters: g.wolters@onc.unicoz.nl.

Denkwijs Unicoz

Denkwijs Unicoz is een bovenschools programmma voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die belemmerd (dreigen) te worden in hun ontwikkeling. Dit programma heeft als doel de leerlingen binnen een jaar voldoende kennis en vaardigheden aan te leren zodat ze op school weer tot hun recht komen. Unicoz biedt Denkwijs aan voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Leerlingen worden intensief begeleid door specialisten hoogbegaafdheid. Denkwijs Unicoz heeft drie afdelingen:

  • Denkwijs Unicoz onderbouw: voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 op basisschool Prins Florisschool.
  • Denkwijs Unicoz bovenbouw: voor leerlingen van groep 5 t/m 8 op ONC Parkdreef.
  • Denkwijs Unicoz VO: voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 van de middelbare school op ONC Parkdreef.

Pre-vwo

Pre-vwo is een verrijkingsprogramma in samenwerking met het basisonderwijs waarin een versnelde kennismaking met het vwo geboden wordt. Leerlingen die deelnemen aan pre-vwo volgen een heel schooljaar Frans op 1 vwo-niveau. Daarnaast  krijgen de leeerlingen vanaf schooljaar 2023-2024 ook het vak O&O (onderzoek & ontwerpen). Per schooljaar is er plaats voor maximaal 30 leerlingen. Met de intern begeleider van de basisschool kunnen ouders/verzorgers bespreken of hun kind in aanmerking komt voor pre-vwo.

Pre-vwo+

Alleen leerlingen die pre-vwo hebben gevolgd in groep 8 komen in aanmerking voor doorstroming naar pre-vwo+. In het programma pre-vwo+ combineren leerlingen groep 8 en klas 1 en stappen op enig moment over, zodat zij met een zachte landing starten in het VO.

Expertgroep hoogbegaafdheid

Specialisten hoogbegaafdheid maken onderdeel uit van de expertgroep hoogbegaafdheid van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. Leden van de expertgroep kunnen worden ingezet om docenten(teams) te ondersteunen en te trainen en leerlingen (met een complexe zorgvraag) te begeleiden.