• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Financiën

Ouderbijdrage

Elke school ontvangt jaarlijks een vergoeding van de overheid voor onderhoud van het gebouw en voor het op peil houden van de standaard inventaris.
Daarnaast zijn er allerlei zaken waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. Hiervoor gebruiken wij de ouderbijdrage van € 80,-

Deze is bestemd is voor de bekostiging van de leerlingenongevallenverzekering, de kopieer- en printfaciliteiten van leerlingen, de mediatheek, de uitbreiding van de ICT-infrastructuur, de beheerde fietsenstalling, de diploma-uitreiking, feesten en vieringen, sportdagen, A'humTV en de ONC Nieuwsbrief/ONC Contact.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dankzij de ouderbijdrage is het mogelijk om deze extra en belangrijke faciliteiten te bekostigen. Per gezin hoeft u voor maximaal twee kinderen ouderbijdrage te betalen, ongeacht op welke vestiging zij het onderwijs volgen. In ONC Contact geven wij jaarlijks een verantwoording van de ouderbijdrage.

Naast de ouderbijdrage van € 80,- vragen wij een bijdrage voor de kosten van diverse activiteiten en/of voorzieningen, zoals een werkweek, excursie, museumbezoek, buitenlandse reizen e.d. Ook deze financiële bijdragen zijn vrijwillig. In principe moeten alle leerlingen kunnen deelnemen aan alle activiteiten die we in het kader van ons onderwijs organiseren. Alle leerlingen zullen daartoe an ook in de gelegenheid worden gesteld.  De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de bijdragen van ouders aan de schoolkosten.

Jaarlijks factureren we voor maximaal € 55,- aan extra activiteiten voor alle leerlingen van een leerjaar. Met uitzondering van de kosten voor deelname aan GO Talenturen, projecten naar keuze en de buitenlandreizen. Deze worden apart in rekening gebracht.

Overzicht ouderbijdragen 2022-2023

Online betalen schoolkosten

U kunt de schoolkosten online aan ons betalen. Hiervoor maken wij gebruik van WIS Collect. Dit instructiefilmpje legt uit hoe dit werkt. 

Op het moment dat de schoolkosten voor u klaar staan, ontvangt u van ons een mail/brief met daarin de mededeling dat er facturen klaarstaan in WIS Collect. Als u via de link inlogt, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen.

Wij attenderen u erop dat een aantal activiteiten en diensten reeds aangevinkt staat. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, vinkt u deze uit. Dit betekent wel dat uw kind geen gebruik kan maken van de uitgevinkte activiteit of dienst.

U krijgt automatisch een e-mail ter bevestiging. De factuur wordt daaropvolgend digitaal aan u verzonden en is direct via IDEAL te betalen.

Mocht u geen toegang hebben tot internet, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie via telefoonnummer: 079 341 10 41.

Schoolboeken

De school draagt de kosten van de huur en aanschaf van de (werk)boeken en schoolboekenapps. U moet zelf de boeken bestellen via de firma Iddink in Ede: www.iddink.nl.

Iddink levert voorafgaand aan het schooljaar een informatiefolder hoe u via internet kunt bestellen. De leerlingen ontvangen deze folder via de school. Alle boeken worden thuis bezorgd. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de leverancier.

U betaalt aan Iddink een borg. De inning vindt direct na bestelling plaats. U betaalt in principe één keer borg. In de volgende jaren vindt na verwerking van de inlevering een (administratieve) verrekening plaats. Wanneer blijkt dat er boeken ontbreken of beschadigd zijn, wordt dit verrekend met het borgbedrag. Aan het eind van de schoolcarrière ontvangt u de (rest van de) borg terug. Als u geen borg wilt betalen, kunt u dat aangeven bij het bestellen van de boeken. In geval van vermissing of schade ontvangt u dan een factuur van de school.

Leermiddelen

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een lijst met andere leermiddelen die uw kind nodig heeft. Deze moet u zelf aanschaffen en betalen. Voorbeelden daarvan zijn: een rekenmachine, schriften, tekenmateriaal, een atlas en woordenboeken.

iPad

De ouders van leerlingen van klas 1, 2 en 3 mavo, havo en vwo en van mavo 4 schaffen zelf een iPad aan. U heeft de keuze om via school in de webshop van Amac (met korting) een iPad aan te schaffen of zelf een iPad te kopen bij een andere computerzaak. U wordt hierover nader geïnformeerd. De school verschaft het digitaal lesmateriaal. 
Lees hier alles over de iPad op ONC Parkdreef.
Voor vragen kunt u mailen naar: ictpd@onc.unicoz.nl. 

Kopiëren en printen

Het printen en kopiëren is gratis. Alle leerlingen ontvangen een tag waarmee ze kunnen kopiëren en printen. Bij verlies kost een nieuwe tag € 1,50.

Gymnastiekkleding

U kunt de gymnastiekkleding digitaal bestellen via www.gymkleding.comIn de gymzalen mogen alleen schone gymschoenen worden gebruikt die geen strepen achterlaten. Dus geen schoenen die buiten gedragen worden of (gedeeltelijk) zwarte zolen hebben.

Excursies

De kosten voor de excursies, werkweken en uitwisselingen zijn afhankelijk van het programma en keuze voor deelname. 

Kluisje

Iedere leerling huurt een kluisje om jassen en andere waardevolle spullen in op te bergen. De huur van het kluisje bedraagt € 20,- per jaar inclusief een sleutelset. Een nieuwe sleutelset (bijvoorbeeld bij verlies) kost € 11,-.

Verzekeringen

Wij hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking tegen lichamelijk letsel tot een maximum bedrag. De verzekering geldt onder schooltijd, tijdens excursies en tijdens de reis van en naar school. De kosten van deze verzekering worden uit de ouderbijdrage betaald. Materiële schade wordt niet vergoed. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen aan eigendommen van de leerlingen. Waardevolle spullen moet de leerling in het kluisje opbergen.

Kindgebonden budget en Stichting Leergeld

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Voor aanvullende informatie zie: www.belastingdienst.nl.

Ook willen we u wijzen op Stichting Leergeld. Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kijk voor meer informatie op: www.leergeld.nl.